VOP

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Všeobecně

(1) Platí výhradně naše všeobecné obchodní podmínky; neuznáváme žádné podmínky dodavatelů nebo zákazníků, které jsou v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud s jejich platností výslovně písemně nesouhlasíme. Naše všeobecné obchodní podmínky platí i v případě, že dodávku dodavatele přijmeme bez výhrad s vědomím rozporných obchodních podmínek nebo odchylných obchodních podmínek dodavatele.

(2) Veškeré dohody uzavřené mezi námi a dodavateli nebo zákazníky za účelem plnění této smlouvy musí být v této smlouvě uvedeny písemně.

(3) Naše všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na všechny budoucí transakce s dodavatelem.

(4) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu § 310 odst. 1 občanského zákoníku (BGB). § 2 Ceny - Platební podmínky

(1) Cena uvedená v objednávce je závazná. Není-li písemně dohodnuto jinak, poštovné, balné a pojištění se účtuje podle pořizovací ceny. Vrácení obalů vyžaduje zvláštní dohody.

(2) Všechny naše ceny jsou uvedeny bez zákonné daně z přidané hodnoty platné v daném okamžiku.

(3) Pokud v naší nabídce nejsou výslovně uvedeny ceny včetně rozdílu surového zlata nebo rozdílu stříbra, bude hmotnost zpracovaného ryzího zlata nebo ryzího stříbra účtována dodatečně podle příslušné denní sazby. V případě výrobků s obsahem skutečného zlata nebo stříbra, jako je válcované zlato, práškové zlato, zlato ve skořápkách, malířský zlatý lak, pralinky, odpovídají fakturovaná množství průměrnému množství materiálu potřebnému ke zpracování.

(4) Veškeré dodávky se uskutečňují ze závodu Schwabach.

(5) V případě nákupu malého množství a objednávek pod 50,00 EUR netto (bez DPH) jsme oprávněni účtovat příplatek 10,00 EUR za malé množství z důvodu značných nákladů na zpracování a balení.

(6) Faktury můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud je na nich uvedeno číslo objednávky uvedené v naší objednávce v souladu se specifikací; dodavatel nese odpovědnost za všechny důsledky vyplývající z nedodržení této povinnosti.

(7) Platební podmínky: zpravidla v hotovosti předem nebo na dobírku. Jiné platební podmínky pouze po dohodě.

(8) Máme právo na započtení a zadržení pohledávek v rozsahu stanoveném zákonem.

(9) Zobrazené barvy jsou pouze přibližnými hodnotami původních barev. Závazné jsou pouze naše vzorníky barev.

§ 3 Doba dodání

(1) Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky nejsou závazné. Závazně dohodnuté dodací lhůty musí být písemné.

(2) Neodpovídáme za zpoždění dodávek a plnění, ke kterým dojde v důsledku vyšší moci nebo jiných událostí, za které naše společnost neodpovídá, a to ani v případě závazně dohodnutých termínů a lhůt. Ty nás opravňují k odložení dodávky nebo služby o dobu trvání překážky plus přiměřenou počáteční dobu nebo k úplnému či částečnému odstoupení od smlouvy z důvodu nesplněné části.

(3) Prodávající je oprávněn kdykoli provádět dílčí dodávky a poskytovat dílčí služby.

§ 4 Převod rizika

Riziko přechází na zákazníka, jakmile je zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo jakmile opustí náš sklad za účelem odeslání.

§ 5 Záruka

(1) Není-li dohodnuto jinak, činí záruční doba 2 roky.

(2) Záruční doba začíná běžet dnem dodání. Pokud nejsou dodržovány naše pokyny pro zpracování nebo skladování, pokud jsou na výrobcích provedeny změny nebo pokud je použit spotřební materiál, který neodpovídá původním specifikacím, zaniká záruka, pokud zákazník nevyvrátí odpovídajícím způsobem podložené tvrzení, že závadu způsobila pouze jedna z těchto okolností.

(3) Zjevné vady je zákazník povinen písemně oznámit neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí předmětu dodávky. Vady, které nelze v této lhůtě zjistit ani po pečlivé kontrole, musí být prodávajícímu písemně oznámeny bezprostředně po jejich zjištění.

(4) V případě vady má zákazník zpočátku zákonné nároky z následného plnění (odstranění vady nebo následné dodání) podle svého uvážení. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, má rovněž právo snížit kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody a náhradu marně vynaložených nákladů. Následné plnění může být odmítnuto, pokud je možné pouze za cenu nepřiměřeně vysokých nákladů.

§ 6 Výhrada vlastnictví

(1) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

(2) Zpracování nebo přeměna se vždy provádí pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 BGB.

(3) Zákazník je oprávněn zpracovávat a prodávat zboží s výhradou vlastnictví v běžném obchodním styku, pokud není v prodlení. Zástavy nebo zajišťovací převody nejsou povoleny. Zákazník na nás tímto postupuje z titulu zajištění veškeré pohledávky vyplývající z dalšího prodeje nebo z jiných právních důvodů (pojištění, delikt) ve vztahu ke zboží s výhradou vlastnictví. Zákazník je odvolatelně oprávněn vymáhat pohledávku, která nám byla postoupena na náš účet, vlastním jménem. Toto oprávnění k inkasu může být zrušeno pouze v případě, že zákazník řádně neplní své platební povinnosti.

(4) V případě přístupu třetích osob k vyhrazenému zboží je zákazník povinen upozornit na naše vlastnictví a neprodleně nás informovat.

(5) V případě jednání zákazníka v rozporu se smlouvou - zejména v případě prodlení s platbou - jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a podniknout vůči zákazníkovi kroky z vyhrazeného majetku nebo případně požadovat postoupení pohledávek zákazníka na vrácení zboží vůči třetím osobám. Naše zpětné převzetí nebo zabavení vyhrazeného zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy.

§ 7 Změny barev/výrobků

Výslovně si vyhrazujeme právo na barevné změny, výrobní změny a technické konverze za účelem zlepšení. Vrácení zboží vyrobeného na zvláštní žádost je vyloučeno.

§ 8 Listové kovy

(1) Rozdíly v barvě, změny barvy, jakož i struktury a žilky nejsou v případě plechů důvodem k reklamaci.

(2) U ploch větších než 0,5 m² je nutné tuto skutečnost uvést v objednávce a objednat zvlášť. (Speciálně vybraná kvalita šarže).

§ 9 Omezení odpovědnosti

Odpovědnost je omezena na škody předvídatelné v době uzavření smlouvy.

§ 10 Rozhodné právo, soudní příslušnost, částečná neplatnost

(1) Na tyto obchodní podmínky a celý právní vztah mezi námi a našimi dodavateli a zákazníky se vztahuje právo Spolkové republiky Německo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

(2) Pokud jsou naši dodavatelé nebo zákazníci obchodníky ve smyslu německého obchodního zákoníku (HGB) nebo právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva, je místem plnění a výlučnou příslušností pro všechny spory vyplývající ze smlouvy naše sídlo.

(3) Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nejsou zcela nebo zčásti právně účinná nebo pozbudou právní účinnosti později, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

§ 11 Vývozní doložka

Dodávky a služby (plnění smlouvy) podléhají podmínce, že plnění nebrání žádné překážky vyplývající z vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů, zejména předpisů o kontrole vývozu, jakož i embarga nebo jiných omezení. Smluvní partneři se zavazují poskytnout veškeré informace a dokumenty potřebné pro vývoz/převod/dovoz. Zpoždění způsobená vývozními kontrolami nebo licenčními postupy ruší platnost termínů a dodacích lhůt. Nejsou-li potřebná schválení udělena, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, pokud jde o dotčené části; nároky na náhradu škody jsou v tomto ohledu a z důvodu výše uvedeného překročení lhůt vyloučeny.

§ 12 Změny cen a chyby s výjimkou