Ochrana údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana údajů
Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Noris Blattgold GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Noris Blattgold GmbH je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální služby našeho podniku prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Noris Blattgold GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Společnost Noris Blattgold GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové přenosy dat však mohou být vždy předmětem bezpečnostních zranitelností, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

Definice
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Noris Blattgold GmbH vychází z pojmů, které používá evropský inspektor ochrany údajů při vydávání nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

"osobní údaje"
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

"Subjekt údajů"
Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

"Zpracování"
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

"Omezení zpracování"
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

"Profilování"
Profilování je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy této fyzické osoby.

"Pseudonymizace"
Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

"Správce nebo osoba odpovědná za zpracování".
Správcem nebo správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

"Procesor"
Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

"Příjemce"
Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

"Třetí strana"
Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

"Souhlas"
Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Název a adresa správce
Noris-Blattgold GmbH
Rennmühle 3
91126 Schwabach
Německo

Telefon: +49 (0)9122 / 9 89 30
E-mail: info@noris-blattgold.de
Internet: www.noris-blattgold.de

Soubory cookie
Internetové stránky společnosti Noris Blattgold GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Četné internetové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. Díky tomu mohou navštívené internetové stránky a servery rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost Noris Blattgold GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami tím, že zvolí příslušné nastavení v internetovém prohlížeči, a tím trvale odmítne nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat z hlediska uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provede webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá soubor cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Shromažďování obecných údajů a informací
Webové stránky společnosti Noris Blattgold GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje:

typ prohlížeče/verze prohlížeče
Použitý operační systém
URL odkazu (webová stránka, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky)
Dílčí webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách.
Název hostitele přistupujícího počítače
Datum a čas požadavku serveru
Adresa internetového protokolu (IP adresa)
poskytovatel internetových služeb přístupového systému
Další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.
Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Noris Blattgold GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné k tomu, aby

správné zobrazení obsahu našich webových stránek.
optimalizovat obsah našich webových stránek a reklamu na nich.
zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek.
poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku.
Proto společnost Noris Blattgold GmbH na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Webové stránky společnosti Noris Blattgold GmbH obsahují na základě zákonných ustanovení informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se uloží automaticky. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Běžné vymazávání a blokování osobních údajů
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Práva subjektu údajů
"Právo na potvrzení"
Každý subjekt údajů má podle evropské směrnice a nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

"Právo na přístup"
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli od správce bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropský orgán pro směrnice a nařízení navíc udělil subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování
kategorie zpracovávaných osobních údajů
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby.
existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.
pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.
Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

"Právo na opravu"
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat neprodleně opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

"Právo na výmaz / právo být zapomenut".
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce neprodlený výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl.8 odst.1 DS-GVO.
Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Noris Blattgold GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Noris Blattgold GmbH zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Noris Blattgold GmbH a naše společnost je odpovědná podle čl. 17 odst. 1 DS-GVO, Noris Blattgold GmbH provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení kompenzovala jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, aby informovala subjekt údajů o tom, že požádal tyto jiné správce o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo kopií či replikací osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti Noris Blattgold GmbH zařídí nezbytné v jednotlivých případech.

"Právo na omezení zpracování"
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.
Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Noris Blattgold GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Noris Blattgold GmbH zajistí omezení zpracování.

"Právo na přenositelnost údajů".
Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

Při výkonu práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR má subjekt údajů dále právo na přímé předání osobních údajů od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Noris Blattgold GmbH.

"Právo vznést námitku"
Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskými směrnicemi a nařízeními kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Společnost Noris Blattgold GmbH nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Noris Blattgold GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti Noris Blattgold GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Noris Blattgold GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které provádí společnost Noris Blattgold GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti Noris Blattgold GmbH nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.
Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu info@noris-blattgold.de.

"Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování".
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, provede společnost Noris Blattgold GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, na vyjádření jeho názoru a na napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání Facebooku
Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům komunikovat a vzájemně komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je správcem osobních údajů společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Kompletní přehled všech doplňků pro Facebook najdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Facebooku; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

Ustanovení o ochraně údajů při používání písem Google
Integrujeme písma ("Google Fonts") poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/policies/privacy/ a https://adssettings.google.com/authenticated.

Zásady ochrany osobních údajů při používání Map Google
Integrujeme mapy služby "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle se provádí v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovávány v USA.
Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách https://www.google.com/policies/privacy/ a https://adssettings.google.com/authenticated.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány
Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

Právní základ zpracování
Čl. 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány
Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

Poskytnutí; nutnost, povinnost nebo možné důsledky neposkytnutí osobních údajů.
Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů v každém jednotlivém případě vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů
Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně právních nebo úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit.

Stav květen 2018